کلیدواژه‌ها = اکوتوریسم
باز شناسی زمینه های اکوتوریسم (نمونه مطالعاتی شهرستان صومعه سرا - گیلان)

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، دی 1390، صفحه 1-14

دکتر سیده صدیقه حسنی مهر؛ آمنه عبداله زاده چمنی


نقش اکوتوریسم در توسعه ی پایدار و روستایی مطالعه ی موردی طرقبه (خراسان رضوی)

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، دی 1390، صفحه 49-62

دکتر سید رحیم مشیری*؛ سیداحمد سید ابوسعیدی


شناخت توان آسایش بیوکلیماتیک انسانی بابلسر برای برنامه ریزی اکوتوریسم

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، مهر 1389، صفحه 71-81

دکتر بهمن رمضانی گورابی؛ هدی ابراهیمی