کلیدواژه‌ها = ده نامه گونه
ده نامه سرایی در ادبیات فارسی

دوره 1، 1 (67 بهار 1387)، فروردین 1387، صفحه 123-132

دکتر رضا فرصتی جویباری