کلیدواژه‌ها = فرزندان
رثای فرزندان در شعر عربی و فارسی

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تیر 1387، صفحه 19-38

دکتر محمد جواد اسماعیل غائمی