کلیدواژه‌ها = دهقانان
هجوم اعراب مسلمان و ساختارهای جامعه ایرانی

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، مهر 1387، صفحه 117-131

دکتر رضا شعبانی