کلیدواژه‌ها = اشراف
علل اجتماعی ظهور نهضت مزدک

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، مهر 1387، صفحه 61-87

صدیقه اکبری


هجوم اعراب مسلمان و ساختارهای جامعه ایرانی

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، مهر 1387، صفحه 117-131

دکتر رضا شعبانی