کلیدواژه‌ها = کشورهای نفت خیز در حال توسعه
علل روندهای متفاوت توسعه سیاسی و اجتماعی در کشورهای نفت خیز

دوره 1، 4 (70 زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 111-134

دکتر سعید میرترابی