کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات . (GIS)جغرافیایی
بررسی پتانسیل سیل خیزی با روش (SCS) و سیستم اطلاعات (GIS)جغرافیایی ( مطالعه موردی : قلعه چای )

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، فروردین 1387، صفحه 3-16

آزاده اربابی؛ نورالدین پناهی؛ وحید محمد نژاد