کلیدواژه‌ها = مصطلحات
پیدایش مصطلحات اسلامی در زبان عربی

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تیر 1388، صفحه 99-112

دکتر مریم صاعد واقفی افوشته