کلیدواژه‌ها = اقتصادی سیاسی بین الملل
چیستی و مصادیق نظریه ثبات هژمونیک

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، مهر 1388، صفحه 53-77

دکتر رضا جلالی