کلیدواژه‌ها = طنز
جامعه شناسی طنز حافظ

دوره 2، 4 (74زمستان 1388)، دی 1388، صفحه 115-133

احمدرضا نظری چروده


مضامین طنز و شگردهای آن در غزلیات سعدی و حافظ

دوره 1، 1 (67 بهار 1387)، فروردین 1387، صفحه 3-18

دکتر حسین اسکندری ورزلی