کلیدواژه‌ها = قدرت های فرامنطقه ای
ژئوپولتیک قفقاز و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، مهر 1389، صفحه 123-137

دکتر جعفر قامت