کلیدواژه‌ها = صـادرات کشاورزی
سنجش مولفه های اقتصادی توسعه کشاورزی پایدار در ایران

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، مهر 1389، صفحه 105-121

دکتر پر و انه عزیزی؛ مسعود مهدوی دکتر؛ حمدا .. پیشرو