کلیدواژه‌ها = کلانشهر بیمارگونه
مدل گسترش فضایی کلانشهر تهران

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، مهر 1389، صفحه 57-70

دکتر آزیتا رجبی؛ افشین سفاهن