کلیدواژه‌ها = عصر عباسی
عصر عباسی، دوران شکوفایی ادب منظوم و منثور عربی در « ری »

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، فروردین 1390، صفحه 125-147

دکتر اعظم محمودی


نظم تعلیمی در عصر عباسی

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تیر 1388، صفحه 3-10

علیجان امیریان ملک میان