کلیدواژه‌ها = عراق
تاثیر فدرالیسم کردستان عراق بر هنجارهای سیاسی و قومیتی کُردهای ایران

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تیر 1390، صفحه 57-80

امیر ساجدی؛ فرامرز امجدیان


مظاهر تقلید و تجدید در شعر نئوکلاسیک عراق

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تیر 1387، صفحه 141-156

دکتر شمسی واقف زاده