کلیدواژه‌ها = بدوی الجبل
مظاهر التراث فی دیوان بدوی الجبل

دوره 4، 3(81 پاییز 1390)، مهر 1390، صفحه 159-174

سندس کردآبادی؛ سعیده رنجبرنژاد


تجلی قرآن در سروده های بدوی الجبل

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، فروردین 1390، صفحه 115-124

دکتر سندس کردآبادی