کلیدواژه‌ها = ژئوپلتیک
ژئوپولتیک قفقاز و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، مهر 1389، صفحه 123-137

دکتر جعفر قامت


جایگاه خاورمیانه در اندیشه های ژئوپلیتیک

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، فروردین 1387، صفحه 91-100

دکتر جعفر قامت