نویسنده = دکتر حسین اسکندری ورزلی
مضامین طنز و شگردهای آن در غزلیات سعدی و حافظ

دوره 1، 1 (67 بهار 1387)، فروردین 1387، صفحه 3-18

دکتر حسین اسکندری ورزلی