نویسنده = دکتر زهرا عمرانی
زن در جلوه گاه شعر عباسی از نگاه متنبی

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تیر 1387، صفحه 97-112

دکتر زهرا عمرانی