نویسنده = دکتر محمدرضا اصغری مقدم
کویرچیست؟کجا کویرخوانده می شود؟ کویر چگونه ایجاد می شود؟

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، فروردین 1387، صفحه 45-59

دکتر محمدرضا اصغری مقدم