نویسنده = علیجان امیریان ملک میان
نظم تعلیمی در عصر عباسی

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تیر 1388، صفحه 3-10

علیجان امیریان ملک میان