نویسنده = دکتر رضا جلالی
چالش های فرا روی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان

دوره 3، 4 (78زمستان1389)، دی 1389، صفحه 39-62

دکتر رضا جلالی؛ فاضل الماسی


چیستی و مصادیق نظریه ثبات هژمونیک

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، مهر 1388، صفحه 53-77

دکتر رضا جلالی