نویسنده = دکتر سید مهدی فتاحی
چشم انداز ایران به سازمان کنفرانس اسلامی به فرصت ها و ناکامی ها

دوره 3، 1(75 بهار1389)، فروردین 1389، صفحه 105-127

دکتر سید مهدی فتاحی


جایگاه جنبش عدم تعهد پس از فروپاشی بلوک شرق

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، مهر 1388، صفحه 145-166

دکتر سید مهدی فتاحی


گفتمان قدرت در اندیشه میشل فوکو

دوره 1، 4 (70 زمستان 1387)، دی 1387، صفحه 65-73

دکتر سید مهدی فتاحی