نویسنده = دکتر جعفر قامت
ژئوپولتیک قفقاز و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای

دوره 3، 3(77 پاییز 1389)، مهر 1389، صفحه 123-137

دکتر جعفر قامت


منافع ملی و روشهای دستیابی به آنها

دوره 3، 1(75 بهار1389)، فروردین 1389، صفحه 129-150

دکتر جعفر قامت


کالبدشکافی بحران گرجستان ( بر اساس مدل مایکل برچر )

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، مهر 1388، صفحه 167-188

دکتر جعفر قامت


جایگاه خاورمیانه در اندیشه های ژئوپلیتیک

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، فروردین 1387، صفحه 91-100

دکتر جعفر قامت