نویسنده = دکتر شمسی واقف زاده
العولمة و تهافتها الثقافیة

دوره 4، 1 (79 بهار 1390)، فروردین 1390، صفحه 183-203

دکتر شمسی واقف زاده


” التضمین “ من مصطلحات البلاغـ ة و العروض و النحو

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تیر 1388، صفحه 179-194

دکتر شمسی واقف زاده


مظاهر تقلید و تجدید در شعر نئوکلاسیک عراق

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تیر 1387، صفحه 141-156

دکتر شمسی واقف زاده