نویسنده = سندس کردآبادی
مظاهر التراث فی دیوان بدوی الجبل

دوره 4، 3(81 پاییز 1390)، مهر 1390، صفحه 159-174

سندس کردآبادی؛ سعیده رنجبرنژاد