دوره و شماره: دوره 1، 1 (67 بهار 1387) - شماره پیاپی 1، بهار 1387، صفحه 1-191 
5. کمالِ جمالِ اصفهانی

صفحه 67-78

دکتر عطا محمد رادمنش


8. زبان کیهانی

صفحه 113-122

دکتر احمد فرشبافیان صافی