دوره و شماره: دوره 1، 2 (68 تابستان1387) - شماره پیاپی 2، تابستان 1387، صفحه 145-167 
2. رثای فرزندان در شعر عربی و فارسی

صفحه 19-38

دکتر محمد جواد اسماعیل غائمی


5. الواقعیه فی شعر فدوی طوقان

صفحه 67-78

دکتر فرزانه رحمانیان کوشککی


10. اللفظ و المعنی

صفحه 133-140

دکتر زهره معصومی