دوره و شماره: دوره 2، 2(72 تابستان1388) - شماره پیاپی 2، تابستان 1388، صفحه 1-204 
1. نظم تعلیمی در عصر عباسی

صفحه 3-10

علیجان امیریان ملک میان


2. الغاقه بین الریاضه و المجتمعات الانسانیه

صفحه 11-31

الدکتورمحمد جنتى فر؛ هدایت الله تقى زاده؛ ستاره مشایخى