دوره و شماره: دوره 2، 4 (74زمستان 1388) - شماره پیاپی 4، زمستان 1388، صفحه 1-143 
9. جامعه شناسی طنز حافظ

صفحه 115-133

احمدرضا نظری چروده