دوره و شماره: دوره 3، 2 (76تابستان1389) - شماره پیاپی 2، تابستان 1389، صفحه 1-129 
4. نقش شخصیت ها در داستان های قرآن

صفحه 67-76

دکتر محمد جنتی فر؛ علی خواجوی


6. الگو در قیاس

صفحه 87-96

دکتر سید اکبر غضنفری