اهداف و چالش های سازمان همکاری شانگهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از هدف های مهم سازمان همکاری شانگهای، مبارزه با تهدیدها و چالش هـایـی مـثـل
تروریزم، جدایی طلبی و فراطی گری مذهبی است، بر همین اساس همکاری های مخـتـلـف
منطقه ای شکل گرفته است . هریک از کشورهای عضو سازمان با امید و اهدافی در ترکـیـب
این سازمان قرار دارند، کشورهای آسیای مرکزی استفاده از امکانات اقتصادی و امنیتی چین
و روسیه را برای تقویت ثبات اقتصادی و امنیتی خود مهم می دانند و چین و روسیه نیز اهداف
منطقه ای و بین المللی مهمتری دارند . سازمان همکاری شانگهای با مشکلات دیگری نیز مثل
منابــــع آب، کمبود بودجه، فروش و قاچــاق مواد مخـدر، ضعف زیرساخت های اقتصادی
و سیاسی و مشکلات مرزی درون کشورهای آسیای مرکزی روبرو اسـت و هـمـچـنـیـن
نیازمندی های مختلف اعضاء و روابط خوب هر یک از آن ها با آمریکا می تواند به عنوان عوامـل
تاثیرگذار بر سازمان باشد که در این مقاله به اختصار به آن ها پرداخته می شود .

کلیدواژه‌ها