نویسنده = اسکندری ورزلی، دکتر حسین
تعداد مقالات: 1
1. مضامین طنز و شگردهای آن در غزلیات سعدی و حافظ

دوره 1، 1 (67 بهار 1387)، بهار 1387، صفحه 3-18

دکتر حسین اسکندری ورزلی