نویسنده = فرصتی جویباری، دکتر رضا
تعداد مقالات: 1
1. ده نامه سرایی در ادبیات فارسی

دوره 1، 1 (67 بهار 1387)، بهار 1387، صفحه 123-132

دکتر رضا فرصتی جویباری