نویسنده = اسماعیل غائمی، دکتر محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. رثای فرزندان در شعر عربی و فارسی

دوره 1، 2 (68 تابستان1387)، تابستان 1387، صفحه 19-38

دکتر محمد جواد اسماعیل غائمی