نویسنده = پوستین چی، دکتر زهره
تعداد مقالات: 1
1. تحول و دگرگونی تاریخی در خاورمیانه

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 3-18

دکتر همایون الهی؛ دکتر زهره پوستین چی