نویسنده = اکبری، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. علل اجتماعی ظهور نهضت مزدک

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 61-87

صدیقه اکبری