نویسنده = نجمی، دکتر شمس الد ین
تعداد مقالات: 1
1. مراکز علمی و آموزشی کرمان در عصر صفوی

دوره 1، 3 (69 پاییز 1387)، پاییز 1387، صفحه 149-157

دکتر شمس الد ین نجمی