نویسنده = مرتضوی، دکتر محمودرضا
تعداد مقالات: 1
1. سازماندهی خبررسانی و روابط عمومی در بحران سیاسی

دوره 1، 4 (70 زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 95-109

دکتر محمودرضا مرتضوی