نویسنده = میرترابی، دکتر سعید
تعداد مقالات: 1
1. علل روندهای متفاوت توسعه سیاسی و اجتماعی در کشورهای نفت خیز

دوره 1، 4 (70 زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 111-134

دکتر سعید میرترابی