نویسنده = شریعت پناهی، دکتر مجید ولی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی توسعه پایدار ( مطالعه موردی ناحیه ورامین ـ پیشوا )

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، بهار 1387، صفحه 17-26

دکتر علیرضا استعلاجی؛ دکتر مجید ولی شریعت پناهی؛ مینا گلیم فروش