نویسنده = قدوسی، جمال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد مدیریت آبخیزداری جهت حفاظت خاک و کاهش رسوب در پشت سد سفیدرود ( حوضه جمال آباد لوشان )

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، بهار 1387، صفحه 61-72

دکتر محسن رنجبر؛ علیرضا قدرتی؛ جمال قدوسی