نویسنده = امیریان ملک میان، علیجان
تعداد مقالات: 1
1. نظم تعلیمی در عصر عباسی

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تابستان 1388، صفحه 3-10

علیجان امیریان ملک میان