نویسنده = صاعد واقفی افوشته، دکتر مریم
تعداد مقالات: 1
1. پیدایش مصطلحات اسلامی در زبان عربی

دوره 2، 2(72 تابستان1388)، تابستان 1388، صفحه 99-112

دکتر مریم صاعد واقفی افوشته