نویسنده = رسولی، دکتر رضا
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل انتخابات سوم نوامبر 2002 کشور ترکیه : استمرار و تحول در نظام سیاسی کشور ترکیه

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 89-127

دکتر رضا رسولی؛ دکتر بهرام سرمست؛ علیرضا کریمیان