نویسنده = رشیدی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاریخی منزلت انسان در قرآن کریم و مکتب اومانیسم

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 129-143

بهروز رشیدی