نویسنده = بازر گان دیلمقانی، دکتر نگین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نظریات ادبی رولان بارت

دوره 2، 4 (74زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 17-35

دکتر نگین بازر گان دیلمقانی