نویسنده = حسینی کازرونی، دکتر سیداحمد
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های سبکی و تحلیل محتوایی خمریه ها و ساقی نامه ها در شعر فارسی

دوره 2، 4 (74زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 59-70

دکتر سیداحمد حسینی کازرونی