نویسنده = قربانی زرین، دکتر باقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه حاتم طایی در ادبیات فارسی و فرهنگ عامه

دوره 2، 4 (74زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 107-114

دکتر باقر قربانی زرین