نویسنده = نظری چروده، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. جامعه شناسی طنز حافظ

دوره 2، 4 (74زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 115-133

احمدرضا نظری چروده